မုိဘုိင္းဖုန္းသံုး ေမမဒီ app ကုိ အသက္ ၂၃ႏွင့္ ၃၅ႏွစ္အတြင္းရိွ တက္ၾကြ သြက္လက္ေနသည့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ကာ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

အလွအပ၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္မွ စၿပီး အေထြေထြ ဗဟုသုတရဖြယ္၊ အသံုး၀င္ဖြယ္ရိွသည့္ က႑မ်ားကုိ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမွတဆင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြရရိွႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။